ImprezowyPoznan.pl
Regulamin SMS Premium
 1. Administratorem usługi SMS Premium jest: Mobime Studio s.c. M. Stopierzyński, B. Florkowski, ul. Raszyńska 38B/4, 60-135 Poznań, NIP 9721162766, REGON 300599393.
 2. Usługa SMS Premium umożliwia korzystanie z subskrypcji usługi SMS Premium.
 3. Usługa SMS Premium dostępna jest pod numerami: 79550 oraz 91909 i obsługiwana przez operatora HotPay.pl
 4. Usługa polega na przesyłaniu na urządzenie Użytkownika wiadomości tekstowych na żądanie Użytkownika zgłoszone SMS-owo. Usługa umożliwia otrzymanie wybranych przez Użytkownika treści określonych na stronie internetowej Administratora. Treści Użytkownik będzie otrzymywał jednorazowo, w formie jednej wiadomości tekstowej, po każdorazowym przesłaniu zgłoszenia/żądania.
 5. Na urządzenie Użytkownika będzie przekazywana wiadomość SMS, zawierająca treści zamówione przez użytkownika. Naliczenie opłaty za przesłaną wiadomość SMS nastąpi po otrzymaniu żądania od Użytkownika.
 6. Administrator stosuje następujący cennik opłat za świadczone usługi:
  AVR.IMPREZOWY (numer 79550): 11.07 PLN brutto
  AVR.KONCERTOWY (numer 91909): 23.37 PLN brutto
 7. W przypadku przesłania do Użytkownika SMS-a, który nie zostanie faktycznie dostarczony pod numer telefonu Użytkownika, nie będzie pobierana opłata.
 8. Przystępując do korzystania z usługi, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z usługi.
 9. Do prawidłowego korzystania z usług konieczne jest posiadanie sprawnego urządzenia elektronicznego o funkcji odbioru/wysyłania wiadomości SMS, zawarcie umowy z operatorem sieci komórkowej obejmującej świadczenie usług telekomunikacyjnych, posiadanie środków na koncie oraz aktywnych usług operatora, przebywanie w zasięgu sieci operatora komórkowego, a w przypadku przebywania poza granicami RP – aktywowanie usług roamingu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do: zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika o zmianach i wyrażeniu przez niego zgody, a także zakończenia świadczenia usług.
 11. Użytkownik może skierować reklamację dotyczącą świadczonych usług kierując ją w dowolnej formie na adres korespondencyjny, mailowy lub telefon Administratora.
 12. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora oraz w formie elektronicznej na stronie imprezowypoznan.pl
 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego danego Użytkownika - abonenta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych danego operatora oraz przepisy obowiązującego prawa.